PORT DE LA BONAIGUA C-28, VAQUEIRA – FINAL DE COMARCA (ESPANYA, 2018-actualitat)

El projecte constructiu per al reforç, ampliació i millora de traçat del Port de la Bonaigua C-28, entre Vaqueira i el límit de comarca, proposa diferents actuacions.

PROGEO Geotechnical Consultants és contractada per al redisseny i optimització de les actuacions definides pel projecte constructiu inicial, tenint en compte els recursos i les limitacions de l’entorn. Tant per a desmunts com per a terraplens, es defineixen murs d’escullera, execució de bulons i malles triple torsió, terraplens amb geotèxtils i micropilots i estructures de contenció per lliscaments.

Les activitats de consultoria geotècnica desenvolupades per PRO GEO comprenen els següents temes:

 

  • Definició de noves campanyes geotècniques complementàries i anàlisi de les mateixes.
  • Visites de camp amb obtenció de dades de discontinuïtats, a partir d’estacions geomecàniques i cales.
  • Estudi i disseny d’alternatives per als talussos, com murs d’escullera i l’execució de bulons i malles de triple torsió. Realització d’anàlisis dinàmics, cinemàtics i geomecànics 2D (Plaxis i Slide).
  • Estudi i disseny de l’execució de terraplens amb geotsintètics i micropilots. A partir de modelitzacions geomecàniques 2D (Plaxis 2D).
  • Estudi i disseny d’alternatives de l’estructura de contenció situada en una zona de lliscament actiu: a partir de mesures d’auscultació, campanyes complementàries i dissenys bidimensionals (Plaxis 2D) i estructurals.