BALAGUER – ALBEPAV (ESPANYA, 2017-2020)
PROJECTE D’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Desenvolupament d’un paviment refrigerant per a la millora de l’eficiència energètica urbana.

PRO GEO, juntament amb les empreses COMSA i SORIGUÉ van executar un projecte d’investigació i desenvolupament amb la finalitat de desenvolupar un nou paviment sostenible i de major durabilitat mitjançant la incorporació d’àrids reciclats de vidre de barreja asfàltica reciclada (RAP) i mitjançant l’ocupació de mescles asfàltiques temperades, de baix consum energètic.

Per aquest propòsit es va construir un tram de prova i es va monitoritzar, durant un any, a través d’una estació meteorològica i auscultacions. Es va desenvolupar un programari per estimar la reducció de temperatura ambiental i es va realitzar una modelització Termo-Hidràulica (THM) per calibrar els resultats.

L’experiència de PRO GEO ha permès realitzar els següents aspectes:

  • Establir els requeriments que han de complir els nous materials i adaptar els nous assajos de caracterització térmica de les mescles bituminoses.
  • Dissenyar un tram de prova i un sistema de monitoratge.
  • Anàlisi dels resultats de la instrumentació.
  • Modelització THM per reproduir i calibrar els resultats obtinguts.
  • Desenvolupar un programari que permeti estimar la reducció de la temperatura ambiental tenint en compte la composició de la mescla i les variables ambientals.

Aquest projecte ha estat parcialment finançat pel CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)