ABOCADORS

PRO GEO Geotechnical Consultants compta amb experiència en el disseny i anàlisis d’ abocadors.

Ens hem ocupat de problemes relacionats amb assentaments a llarg termini deguts a la consolidació secundària, estabilitat global de l’abocador i la producció de lixiviats.

S’han desenvolupat models geomecànics tridimensionals d’una elevada complexitat geomètrica.