ENGINYERIA SÍSMICA

L’equip de PRO GEO té experiència en els següents serveis relacionats amb el camp de l’enginyeria sísmica:

  • Anàlisi determinístic de risc sísmic (DSHA).
  • Anàlisi probabilístic de risc sísmic (PSHA).
  • Obtenció d’ accelerogrames sintètics a partir d’un espectre de resposta.
  • Anàlisi de resposta en sols – propagació d’ones sísmiques.
  • Anàlisi de potencial de liqüefacció.
  • Anàlisi d’estabilitat de talussos sota condicions dinàmiques.
  • Anàlisi d’estructures de contenció sota condicions dinàmiques.
  • Disseny de fonamentacions sota condicions dinàmiques.
  • Disseny del sosteniment de túnels sota condicions de sisme.
  • Disseny de fonamentacions esmorteïdores de vibracions a instal·lacions industrials.

Per aquests anàlisis es fa servir tant mètodes analítics com numèrics (amb els programes  Plaxis 2D, Plaxis 3D y Flac 3D).