JACIMENT PALEONTOLÒGIC FUMANYA SUD (FÍGOLS – ESPANYA, 2019)

PRO GEO rep l’encàrrec, per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de redactar el projecte constructiu per a la mitigació dels moviments del massís rocós en l’àmbit del jaciment paleontològic Fumanya Sud, amb actuacions globals i vàlides a llarg termini.

La prioritat durant el procés de redacció del projecte ha estat la definició d‘una solució tècnica que no generi danys en les icnites presents al talús, ja que posseeixen un valor històric i cultural molt elevat.

L’experiència de PRO GEO ha permès realitzar els següents aspectes:

  • Visites de camp incloent l’obtenció de mostres de roca i la realització d’estacions geomecàniques.
  • Anàlisi cinemàtics i dinàmics de les discontinuïtats mesurades a les estacions geomecàniques.
  • Modelització geomecànica bidimensional amb Plaxis 2D, per al disseny de sistema de drenatge a partir de drens californians distribuïts de forma desigual en funció de la posició de les icnites.
  • Modelització geomecànica bidimensional amb Rocfall per al disseny d’una barrera dinàmica al talús superior constituït per un dipòsit quaternari cimentat.